گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

سیاست گذاری تکنولوژی

Siasat gozari technologyايجاد هماهنگی و تخصیص وظایف میان کنش‌گران موجود در نظام­ های اقتصادی-اجتماعی، شکل­ دهی قواعد و مقررات محیطی به­ منظور هدایت جریان دانشی، و برنامه­ ریزی در جهت توانمندسازی تکنولوژیک کشور، مجموعه­ ی خدماتی هستند که با مشارکت دولت ­ها به ­انجام می­رسند. این خدمات را نه­ تنها نمی­توان به ­عنوان مداخله مخرب و تعیین تکلیف در توسعه تکنولوژی قلمداد نمود، بلکه باید آن­ها را اقداماتی سازنده در جهت تسهیل رشد تکنولوژی به ­شمار آورد. در این رابطه، تهیه اسناد ملی توسعه تکنولوژی، پاسخ کشورهای مختلف به نیاز مدیریت فرایند توسعه تکنولوژی می ­باشد.

تهیه اسناد ملی را می­توان به­ عنوان پیش­نیاز مداخلات هدفمند دولت­ها در توسعه تکنولوژی قلمداد نمود. هدف کلان این اسناد شناسایی نظام­ مند حوزه­ های تکنولوژی استراتژیک که بیشترین مزیت اقتصادی-اجتماعی را به ­همراه داشته و نیز ارائه اهداف، استراتژی­ ها، سیاست­ ها، اقدام‌ها و برنامه­ های ساختاریافته برای توسعه این حوزه ها است. اسناد ملی از یک سو به هدایت توسعه زیرساخت­ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی می­ پردازد؛ از طرف دیگر، با حمایت از نوآوری، زمینه را برای افزایش توانمندی تکنولوژیک در یک کشور فراهم می­ کند. در مجموع می­ توان بیان داشت که مأموریت اصلی اسناد ملی توسعه تکنولوژی، پیش ­بینی اتفاقات محتمل آینده نیست، بلکه شکل ­دهی به آینده­ای مطلوب برای توسعه تکنولوژی در کشور است. بنابراین، مداخله دولت در امر توسعه از طریق تعیین اهداف، وضع استراتژی­ ها و سیاست­ های هدفمند، ضرورتی برای تدوین اسناد ملی فراهم می­آورد. برای تدوین سند توسعه تکنولوژی، به طور کلی گام‌های زیر انجام می‌شود:

  1.  تدوين مباني سند توسعه و نقشه راه تکنولوژی موردنظر

  2. هوشمندي تکنولوژی

  3.  تدوين اركان جهت‌ساز

  4.  تدوين برنامه اقدامات و سياست‌ها

  5. تدوين ره نگاشت (نقشه راه) و برنامه عمليات

  6. تدوين برنامه ارزيابي و به روزرساني