گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

سیاست گذاری صنعت

Siasat gozari Sanatدر یک نظام بازار، بازارهای مربوط به خدمات، بخش تکمیل کننده زنجیره‌های ارزش می‌باشند. زنجیره ارزش(Value Chain) مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به خلق ارزش منجر شود. مفهوم زنجیره ارزش برای اولین بار توسط مایکل پورتر پیشنهاد شد که شامل فعالیت‌هایی است که شرکت برای خلق کالاها و خدماتی که برای مصرف کننده ارزشمند بوده و برای شرکت سودآور است.

  یک بازار خدمات توسعه کسب وکار، شامل خدماتی می‌شود که از بنگاه‌های اقتصادی در فعالیت‌هایشان در راستای رسیدن به بازار حمایت می‌کنند. نقش و اهمّیت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه کمّی و کیفی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبی شناخته شده و به عنوان ابزاری برای توسعه بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه نیز طی دهه گذشته توجه بیشتری به ارائه خدمات کسب و کار به واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد مراکز لازم برای این امر نموده‌اند.

  دراین‌راستا و برای انجام سیاست‌گذاری صنعت، در مجموع راه حل‌های سیاستی در دو سطح مداخله در بازار اولیه (زنجیره ارزش) و مداخله در بازار ثانویه (خدمات کسب‌وکار) به شرح زیر ارائه می‌گردد.

  1. فاز صفر- مطالعات اولیه پیرامون صنعت (معرفی تفصیلی وضعیت صنعت (تدوین گزارش سیمای صنعت)

  2.  فاز اول- راه‌حل‌های مبتنی بر مداخله در زنجیره ارزش صنعت

  •    تحلیل در سطح صنعت شامل تحلیل زنجیره ارزش و پنج نیروی رقابت‌پذیری پورتر

  •  تحلیل رقابت‌پذیری در سطح ملی شامل تحلیل الماس پورتر

  •   تحلیل رقابت‌پذیری در سطح جهانی شامل تحلیل چهار نیروی محرک جهانی‏ سازی و زنجیره ارزش جهانی

  1.        فاز دوم- راه‌حل‌های مبتنی بر مداخله در بازار خدمات کسب و کار

 الف : شناخت تحلیلی وضعیت بازار خدمات توسعه کسب و کار در حوزه صنعت موردنظر

  ب : ارزیابی تطبیقی الگوهای توسعه بازار ارائه خدمات توسعه کسب و کار

 ج : طراحی استراتژی‌های مداخله در راستای توانمندسازی بازار ارائه خدمات توسعه در حوزه مربوطه