گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

مدیریت دانش

Modiriat Danesh

حوزه های فعالیت :


۱-    سنجش سطح بلوغ و میزان آمادگی سازمان برای انجام فعالیت های دانشی
۲-    تدوین چشم انداز دانشی و ترسیم نقشه راه  مدیریت دانش
۳-    مدلسازی و اندازه گیری دانشی که شامل بلوک ها، جریان و منابع دانشی خواهد بود.
۴-    تدوین استراتژی های مدیریت دانش هم سو با استراتژی های کسب و کار
۵-    اصلاح فرآیند های سازمان با نگاه دانش محور
۶-    آموزش  نحوه تشکیل انجمن های خبرگی و بهترین تجارب
۷-    برگزاری کارگاه های آموزشی دروس آموخته شده
۸-    آموزش روش های استخراج دانش شخص محور و مساله محور
۹-    تامین و استقرار و یا ارتقاء نرم افزار های موجود سازمان برای تسهیل فرآیند مدیریت دانش
۱۰-    ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش سازمان ها بر اساس الگوهای داخلی و بین المللی به همراه ارائه گزارش و راهکار های بهبود