گروه مشاوران مدیریت توسعه عمید

آینده، امروز است

مدیریت دانش

Modiriat Danesh

حوزه های فعالیت :


1-    سنجش سطح بلوغ و میزان آمادگی سازمان برای انجام فعالیت های دانشی
2-    تدوین چشم انداز دانشی و ترسیم نقشه راه  مدیریت دانش
3-    مدلسازی و اندازه گیری دانشی که شامل بلوک ها، جریان و منابع دانشی خواهد بود.
4-    تدوین استراتژی های مدیریت دانش هم سو با استراتژی های کسب و کار
5-    اصلاح فرآیند های سازمان با نگاه دانش محور
6-    آموزش  نحوه تشکیل انجمن های خبرگی و بهترین تجارب
7-    برگزاری کارگاه های آموزشی دروس آموخته شده
8-    آموزش روش های استخراج دانش شخص محور و مساله محور
9-    تامین و استقرار و یا ارتقاء نرم افزار های موجود سازمان برای تسهیل فرآیند مدیریت دانش
10-    ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش سازمان ها بر اساس الگوهای داخلی و بین المللی به همراه ارائه گزارش و راهکار های بهبود