Number 4_1

نشریه توسعه فناوری خودروهای هیبرید – شماره چهار

  • سخن سردبیر
  • تازه های فناوری
  • خودروهای پاک برای ما
  • طراحی ساختار توسعه در خودروی هیبریدی

عنایت اله معلمی: نظامی که برای توسعه خودروی هیبریدی طراحی می شود، از بازیگران، قوانین و مقررات و فناوری هایی تشکیل شده است که از برهمکنش و تعامل بین انها توسعه پایدار محقق خواهد شد. امروزه آشنایی با مولفه های ساختاری نظام توسعه و توانایی در بهره برداری موثر از آنها، یکی از علل موفقیت توسعه فناوری های نوظهور از جمله خودروی هیبریدی در جهان تلقی می شود.

  • نقش بازیگران در توسعه فناوری

مرتضی زمانیان: اجزای اصلی یک صنعت بازیگران، شبکه ها و نهادها هستند. از آنجا که این مولفه ها اجزای ساختاری یک صنعت اند، تحلیل یک صنعت از منظر این مولفه های سه گانه، تحلیل ساختاری نامیده می شود.

  • پرده ای از پیچیدگی های رخدادگذار فناوری

مسعود نصیری: گذار فناوری، متشکل از فرآیندهای پیچیده مختلفی بوده که بر یکدیگر اثرگذارند. یکی از این فرآیندها، وضع قوانین نهادی بوده که موجب موضع گیری ذینفعان مختلف گردیده و نیازمند راهبری صحیح اشت.