Number 5_1

نشریه توسعه فناوری خودروهای هیبرید – شماره پنج

  • سخن سردبیر
  • تازه های فناوری
  • گفت گو

صنعت و دانشگاه؛ همراهی یا رقابت؟

  • تحلیل تاثیر نهادها بر مسیر توسعه

نهادها از اثرگذارترین اجزای ساختاری در توسعه خودرو هیبریدی اند. توانایی شناخت این نهادها و بهره برداری موثر از آنها، لازمه سیاستگذاری موفق در رشد فناوری است.

  • یافتن مسیر مناسب در جاده خودرو الکتریکی

کشورهای مختلف، به علل گوناگونی با شیوه هایی متفاوت به توسعه فناوری های تازه اقدام می کنند. بنابراین، لازمه راهبری صحیح توسعه فناوری، داشتن درکی صحیح از شرایط منطقه ای است که درباره اش مطالعه می شود.

  • پرونده: فناوری جایگزین

فناوری جایگزین، نوشته ای است که بنا دارد در هر شماره و از زاویه فنی به بحث خودرو هیبرید بپردازد. به نوعی می توان شاکله اصلی این پرونده را به سه بخش فن جایگزین، واژگان جایگزین و خودروی جایگزین تقسیم کرد که در آن، فن جایگزین به جزئیات فناوری خودرو هیبرید، واژگان جایگزین به تعریف کلیدواژه های نخصصی فناوری خودرو هیبرید و خودرو جایگزین به معرفی پروژه یا خودرو هیبرید ساخته شده توسط یک خودرو ساز خاص می پردازد.