Number 12_1

نشریه توسعه فناوری خودروهای هیبرید – شماره دوازده

  • سخن سردبیر
  • تازه های فناوری
  • گفت و گو

آینده خودروهای الکتریکی در ایران، تماما به دولت بستگی دارد

  • هیبرید، توسعه صنعت خودرو و حمل و نقل عمومی

در شماره پیشین، به برنامه هفتم توسعه پژوهش و فناوری اتحادیه اروپا اشاره شد و ابعاد، اهداف و برخی از ابزارهای به کار گرفته شده در این برنامه، که برای قوت بخشیدن و رشد تحقیق و توسعه در…

  • تسهیل توسعه فناوری خودروهای پاک از راه ایجاد نهادهای توسعه ای

وابستگی ایالت کالیفرنیا به بنزین در حوزه حمل و نقل آسیب پذیری این منطقه را در برابر نوسان های قیمت و آسیب های زیست محیطی افزایش داده است…

  • انتخاب فناوری مطلوب
  • باتری شناسی
  • راهبردهای کنترل سامانه هیبرید سری-موازی
  • خودروی هیبریدی و باتری های دو قطبی
  • برگ سبز نیسان