همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

Datavard dar Oloum Modiriat & Eghtesad

چهاردهمین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

چهاردهمین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد